Híreink
2013 új számlázási szabályok

2013-01-16 15:32

2013-tól bővültek a számla kötelező tartalmi adattartalma. A változás csak néhány pontba látható, ám mégis nagy bonyodalmat okozhat, mivel gyakran csak akkor tudunk számlát kérni egy vásárlásról, ha megadjuk cégünk adószámát.

 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-jétől lényegesen bővült a számla kötelező adattartalma. A bővülés többsége a számla kiállítójáról, illetve a számla befogadójáról ad többlet információt. Ezért mindenkinél javasoljuk a partnerek adatainak felülvizsgálatát.

Új szabály:

·d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
- adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

·h) a „pénzforgalmi elszámolás”kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

·l) az „önszámlázás”kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;

Továbbá a 2012. évi CXLVII. kisadózó vállalkozások tételes adójáról és kisvállalati adóról szóló törvény (KATA, KIVA hatálya alá tartozó vállalkozások) 12. § (2) bekezdése alapján:

·A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „Kisadózó”.

 

 

A vevő adószáma (annak első nyolc számjegye)

2013-tól jelentősen kibővül az áfa bevallás a tételes, számlánkénti nyilatkozattétellel. Ez azt jelenti, hogy ha egy áfa bevallási időszakban ugyanazon partnerrel szemben keletkezett számlák (kimenő és bejövő számlák) áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, akkor annak bizonyos adatairól (partner adószáma, adóalap, áfa, számla sorszáma, teljesítés időpontja) tételes nyilatkozatot kell tenni az áfa bevallásban. Ezért bizonyos esetekben szükség van vevő adószámára is.

Tételes, számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettsége alá esik ha pl. egy számla 7.408 eFt +2.000 eFt áfa = 9.408 eFt értékben állít ki van fogad be egy számlát.

De a bevallásban fel kell tüntetni azt az esetet is, amikor pl. valaki havi áfa bevalló, és 3 db számlát állít ki X Kft-nek januárban, ami egyenként nem éri el a 2 mFt áfa tartalmat, de összességében már igen, és mind a 3 számla januári teljesítésű.

Például: (1.000eFt + 270eFt áfa) + (4.000 eFt + 1.080 eFt áfa) + (3.000 eFt + 810 eFt áfa) = 8.000 eFt + 2.160 eFt áfa

Ez a nyilatkozat tétel kizárólag a belföldi adóalany vevőkre és szállítókra vonatkozik. Tehát nem kell tételesen bevallani a külföldi vállalkozások, magánszemélyek, vagy adószámmal nem rendelkező egyéb szervezetek részére kiállított, vagy tőlük befogadott számlákat. A külföldiek tekintetében a bejövő

A belföldön nem letelepedett („csak” áfa regisztrációval rendelkező külföldi) adóalanyok számára a vevő adószámának feltüntetése nem kötelező. Azonban a bejövő számlák esetében – a feltételek fennállásakor – valamennyi belföldön nyilvántartásba vett áfa alanyra vonatkozik a jelentési kötelezettség, függetlenül attól, hogy belföldön letelepedett-e.

A fentiekből látható, hogy – mivel az áfa bevallási időszak vállalkozásonként, sőt éven belül is változhat – előre nem lehet meghatározni, hogy egy áfa bevallási időszakban mekkora áfa tartalmú számlát fogunk kiállítani egy adott vevőnek. A bejövő számlák összege talán még könnyebben tervezhető, de a kimenő számláké kevésbé. A hiánytalan bevallás kockázatának elkerülése érdekében érdemes minden értékesítéskor feltüntetni a vevő adószámát, ahol bármilyen esélye fenn áll a 2 mFt értékű áfa össze elérésére akár egy negyedéven/éven belül.

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést annak az áfa alanynak kell feltüntetni a számlán, aki az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választotta. Ezt csak az olyan számlán kell feltüntetni, amelynek a teljesítés időpontja abban az időszakban van, amelyre az áfát pénzforgalmi szemléletben állapítja meg. Ha egy adott ügyletre nem vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás (pl. zárt végű lízing, részletre vétel, Európai Közösség egy másik tagállamába történő termékértékesítés), akkor az ilyen ügyletről kibocsátott számlán nem kell a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést feltüntetni akkor sem, ha az a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesül.

Az „önszámlázás” kifejezés

Az „önszámlázás” kifejezést akkor kell feltüntetni a számlán, ha a számlát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő állítja ki.

A számla-kibocsátási kötelezettséget a teljesítésre kötelezett adóalany (eladó) helyett a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany (vevő) is teljesítheti az Áfa tv. 160-162. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazva. Ez vonatkozik a belföldi és külföldi (belföldön áfa alanyként nem regisztrált) adóalany helyett kiállított számlákra is.

A „Kisadózó” kifejezés

A kisadózó vállalkozás az éves bevallásban adatot szolgáltat azon adóalanyok adatairól (nevéről, címéről, az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről), amelytől megszerzett bevétel a naptári évben az 1 millió forintit meghaladja. A „kisadózó” vállalkozó által kiállított számlát a számla befogadója is elkülönülten kezeli.

Fontos, hogy az idézőjelben szereplő, az előzőekben részletesen bemutatott szövegfordulatokat, kifejezéseket az előírtaknak megfelelően kell a számlán szerepeltetni. Az Áfa tv. 178. § (2) bekezdése értelmében ugyanakkor a számlát nem csak magyar, hanem bármely élő idegen nyelven ki lehet állítani. Abban az esetben, ha a számlát nem magyar nyelven, hanem más nyelven állítják ki, az idézőjelben szereplő szövegfordulatokat is a számla kiállítása nyelvének megfelelő nyelven kell feltüntetni.

Pl. angol/német/francia nyelv használata esetében a megfelelő kifejezések:

·„fordított adózás” esetén „Reverse charge/ Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers / Autoliquidation”,

·„pénzforgalmi elszámolás” esetén „Cash accounting/ Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten‘ (Kassenbuchführung)/ Comptabilité de caisse”,

·„önszámlázás” esetén pedig „Self-billing/Gutschrift/Autofacturation”.

<< Vissza

Keresés
Keresés a hírek között:
Start
Hasznos linkek