Aktuális pályázatok
GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

2015-08-27 08:04

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-200 db.

 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés (Budapest és Pest megye).

 

Támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.

b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

c) A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.

d) Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású projektelemekre eső támogatás legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.

 

Támogatható tevékenységek:

- a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan támogatható),

- a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),

- projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),

- projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),

- tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható),

- szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).

 

Kötelező vállalások:

Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére:

Kötelező:

Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma)

és

Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások száma)

és

A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás)

és az alábbi két vállalás közül egy választandó

A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva)

vagy

A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma).

 

A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású projektek esetében a projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Irányító Hatóság által történő kiegyenlítésének a napja. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

 

Pályázók köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:

- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,

- egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,

- állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

 

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

· 2016. január 25.

· 2016. október 10.

· 2017. március 27.

· 2017. október 15.

 

 

Forrás: Széchenyi 2020

<< Vissza

Keresés
Keresés a pályázatok között
Start
Pályázatírás Veszprémben és országosan

Pályázatíró szolgáltatásunk keretében a következőket vállaljuk:

Személyes konzultációt folytatunk annak érdekében, hogy felmérjük a pályázó számára legmegfelelőbb konstrukciókat, ezután a pályázó által szolgáltatott adatok alapján kiértékeljük, milyen esélyekkel nyerné el az adott támogatási formát.
Amennyiben a pályázat megkívánja, megvalósíthatósági tanulmányt készítünk. A pályázatok megírását sikerdíjas konstrukcióban végezzük. Az előminősítést követően garanciát vállalunk a pályázat sikerességére.

Pályázatírás és projektmenedzsment szolgáltatásaink:

•    Pályázat előkészítés
•    Projektterv elkészítése (üzleti terv, költségterv, mérleg és eredményterv)
•    Projekt megvalósítóinak egyeztetése a megbízóval
•    Pályázatírás, pályázati dokumentáció előírásoknak megfelelő összeállítása
•    A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges tanácsadói segítség biztosítása
•    Esetleges hiánypótlás elvégzése
•    A projekt megvalósításának időszakában a pénzügyi tanácsadás biztosítása
•    A pályázattal kapcsolatos teljes adminisztráció elvégzése: projekt előrehaladási jelentés, kifizetési kérelem, záró jelentés      elkészítése, a fenntartási időszakban az éves fenntartási jelentések elkészítése.